Tutkimuksia ja julkaisuja

Väitöskirjat

Kun perusopetuksen oppilaat oireilevat psyykkisesti

Ojala, Terhi, Jyväskylän yliopisto 2017

Voices behind and beyond the label: the master narrative of ADHD (de)constructed by diagnosed children and their parents

Honkasilta, Juho, Jyväskylän yliopisto 2016

Opettajan ja vanhemman vuorovaikutus ja keskustelun kehykset koululaisen kehityskeskusteluissa

Andonov, Leena, Helsingin yliopisto 2007

Keltaista ja kimaltavaa: kodin ja koulun yhteistyöstä koulun ja kodin yhteyteen

Lehtolainen, Raili, Helsingin yliopisto 2009

Sopeutumattomien oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittyminen: Oppilaiden ja opettajien arvioita ja kokemuksia Aggression portaat –interventiosta

Hintikka, Jaana, Turun Yliopisto 2016

Vaativan erityisen tuen oppilaita autettava kuulumaan yhteisöön

Pesonen, Henri, Helsingin yliopisto 2016

Äitien ja isien osallisuus perheessä ja lasten palveluissa sekä osallisuuteen yhteydessä olevat tekijät

Vuorenmaa, Maaret, Tampereen yliopisto 2016

Jotenkin häiriöks -Etnografinen tutkimus sosioemotionaalista erityistä tukea saavista lapsista päiväkotiryhmässä

Viitala, Riitta, Jyväskylän yliopisto 2014

Hankala erityisyys : Etnografinen tutkimus erityisopetuksen käytännöistä ja erityisyyden muotoutumisesta yläkoulun arjessa

Mietola, Reetta, Helsingin yliopisto 2014

Koti, koulu ja kasvatus - kohtaamisia ja rajankäyntiä yläasteella

Metso, Tuija, Helsingin yliopisto, 2004

”Iso, vahva, rohkee – kaikenlaista”. Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa

Manninen, Sari, Oulun yliopisto 2010

Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa

Huuki, Tuija, Oulun Yliopisto 2010

Tyttöjen kaverisuosio:
etnografinen tutkimus yläkoulun epävirallisista järjestyksistä

Kulmalainen, Taru, Itä-Suomen yliopisto 2016

Dialogisuus ja kohtaaminen: Tutkimus kristillisten koulujen toimintakulttuurista kasvatussuhteen näkökulmasta

Saari, Kirsti, Helsingin yliopisto 2009

Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja kasvatuskumppanuuden merkitys

Tonttila,Tuula, Helsingin yliopisto 2006

Kasvatus teknologisessa maailmassa. Tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta

Kiilakoski, Tomi, Tampereen yliopisto 2012

 

Pro gradu -tutkielmat ja muut opinnäytteet

Sosiaalinen esteettömyys koulussa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Iljina, Anneli, Oulun Ammattikorkeakoulu 2016 

Vanhempien osallisuus haasteena ja mahdollisuutena – Varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmia vanhempien osallisuuteen

Metsola, Jenna, Jyväskylän yliopisto 2016

Hei minne mä olen taas menossa? Erään kunnan oppilaiden koulupolut ja koulusiirrot osana oppilaan elämänkulkua

Tikkanen-Torkkeli Seija, Helsingin yliopisto 2014

Osallistuva opettaja oppimista edistämässä – Opetusmuodot draamatunneilla

Louhivuori, Nelli, Helsingin yliopisto 2016

Aspergerhenkilöiden koulumuistoja

Väliverronen, Eeva-Kaisa, Oulun yliopisto 2015

"Se voi jättää siihen ikuiset arvet". Oppilaiden käsityksiä kiusaamisesta ja sen vaikutuksista

Sonntag, Kaisa, Oulun yliopisto 2016

 

Artikkelit

Alanen, Leena (2013). Theorizing childhood. Childhood February 1, 2014 21: 3-6

Golay, Dominique & Malatesta, Dominique (2014). From Formal Rights to 'Living Rights': Potentialities and Limits of Children's Councils in Terms of Children's Recognition as Social Actors Global Studies of Childhood June 1, 2014 4: 89-100

Manninen, Sari (2015) Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden haasteet koulussa -kasvattajien käsityksiä. NMI-Bulletin 1/2015.

Nigel, Thomas (2016) Conceptualisations of childrens wellbeing at school: The contribution of recognition theory. Childhood January 21, 2016

Strandell H (2010) From structure-action to politics of childhood: Sociological childhood research in Finland. Current Sociology 58(2): 165–185.

Thomas N (2012) Love, rights and solidarity: Studying children’s participation using Honneth’s theory of recognition. Childhood 19(4): 453–466.

Kaskela, Marja & Kekkonen, Marjatta (2007). Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta. Opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen Oppaita 63. Helsinki: Stakes.

Kekkonen, Marjatta (2012). Kasvatuskumppanuus puheena: varhaiskasvattajat, vanhemmat ja lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä. Tutkimus 72. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pölkki, Pirjo & Pitkänen, Tarja (2008). Pohjois-Savon lastensuojelupalvelujen kehittäminen vuosina 2006-2007 hankkeen loppu- ja arviointiraportti. Lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Savossa -hanke. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Warming, Hanne (2015) The life of children in care in Denmark: A struggle over recognition. Childhood May 1, 2015 22: 248-262

Muut julkaisut:

Myönteinen tunnistaminen

Häkli, Kallio & Korkiamäki 

Lapsen vahvistava kohtaaminen

Kati-Pupita Mattila 2011

"Haluun avustajan joka vie mut sinne sun tänne". Katsaus lasten ja nuorten henkilökohtaiseen apuun

Vamlas 2016

Vallan visaiset kaverisuhteet

Tuija Huuki 2016

Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen

Lea Vaitti 2013

Koulukiusaamisen vastaisen toimintamallin laatiminen
Teoksessa: Peltonen, H. (toim.) Opiskelun tuki esi-ja perusopetuksessa. Virikkeitä ja toimintamalleja yleisen ja erityisen tuen järjestämiseksi. Opetushallitus, s. 300-306.

Salmivalli, Christina 2005

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY