Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka toteutumisesta me kaikki olemme vastuussa, ja jota me kaikki voimme edistää.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja.

Esteettömyys

Ympäristössämme on paljon esteitä, jotka voivat vaikeuttaa päivittäisestä elämästä selviytymistä. Tällaiset esteet koskevat erityisesti niitä, joilla on esimerkiksi kuulemisen, näkemiseen, liikkumiseen tai neurologiaan liittyviä ongelmia. Ympäristöjä suunniteltaessa näiden ryhmien lähtökohtia ei ole useinkaan huomioitu. Esimerkiksi meluisa ympäristö voi estää osallistumisen keskusteluun tai portaat voivat konkreettisesti estää tilaan pääsyn.

Esteetön ympäristö soveltuu lähtökohtaisesti kaikille. Olennaista on, että ympäristöstä kokonaisuudessaan pyritään muokkaamaan toimiva ja helposti lähestyttävä. Toimintaa rajoittavat ongelmat ovat pääasiassa ympäristössä, eivät yksilössä itsessään. Tämä vammaisuuden sosiaalinen malli on vastakohtainen lähestymistapa niin sanotulle lääketieteelliselle mallille, jossa toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti yksilöön.

Saavutettavuus-käsitettä käytetään usein esteettömyyden synonyymina, etenkin palveluista ja tuotteista puhuttaessa. Saavutettavuus liittyy yleisellä tasolla asenteisiin; miten toimintojen tai tuotteiden suunnittelijat, rahoittajat ja toteuttajat osaavat toiminnassaan huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

(Lähde: www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/)

Esteettömän tapahtuman järjestämisen tsekkauslista kouluille

EPeLI -hankkeessa on tuotettu asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa tsekkauslista, jota vanhempainyhdistykset, oppilaskunnat ja koulun henkiöstö voivat  hyödyntää esteettömien tapahtumien suunnittelussa. Lataa otsikosta!

 

 

Suomen Vanhempainliitto yhdenvertaista yhteiskuntaa rakentamassa

Monikulttuurisuus

Suomen Vanhempainliitto tarjoaa monikulttuurisuusosaamista vanhemmille, vanhempainyhdistyksille, päiväkodeille ja kouluille. Lue lisää.

Monikulttuurisuus

Erityiskasvatus

EPeLI on Suomen Vanhempainliiton valtakunnallinen erityislasten ja heidän huoltajiensa osallisuutta koulussa edistävän hanke. Lue lisää.

EPeLI logo

Muita hyödyllisiä linkkejä:

yhdenvertaisuus.fi

http://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-paiva-ja-viikko/2016-yhdenvertaisuus/yhdenvertaisuusmateriaalit/

http://www.lapsenoikeudet.fi/yhdenvertaisuuden-salaisuus/

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY