Vaikuttamissuunnitelma

Yhteinen tavoite ja päämäärä

Useimmin halutaan vaikuttaa päiväkodin, koulun tai kunnan toimintaan sekä päätöksentekoon. Vaikuttamisen tarve nousee jäseniltä ja on yhteneväinen yhdistyksen tarkoituksen kanssa. Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja sen vaikutukset voivat olla moniselitteisiä. Vaikuttamistyö käynnistyy kirjaamalla tavoite. Selkeästi muotoiltu päämäärä (tarvittaessa myös välitavoitteet) ja toivotutut tulokset helpottavat suunnitelman toteutusta sekä arviointia.   

Suunnitelma

Onnistumisen avaimet ovat asiaan perehtymisessä ja yksityiskohtaisessa suunnitelmassa. Mitä isompi asia tai kokonaisuus sitä ismpi joukko ihmisiä tarvitaan muutoksen saamiseksi. Verkostoidu ja tee yhteistyötä muiden vanhempainyhdistysten, seurojen, yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Ota selvää mielipidejohtajista ja alan vaikuttajista. Selvitä kunnan päättäjien valtasuhteet ja johtavien viranhaltijoiden näkemykset. Muista myös omat jäsenet - vaikuttaminen on tehokkainta kun siihen on valjastettu koko jäsenistö!

 • Listaa keihin ihmisiin ja millä tavoin haluatte vaikuttaa.
  Toisiin vetoaa parhaiten asiavaikuttaminen ja kattavat perustelut, toisiin taas tunteisiin vetoaminen tai paljon nimiä keränneet adressit. Kannanotoissa ja vetoomuksissa kannattaa satsata perusteluihin ja pohtia mihin asioihin kannattaa vedota. Esimerkiksi lainsäädäntö velvoittaa kuulemaan asukkaita kuntapäätäksissä. Vanhempainyhdistyksen tavoitteille voi löytyä  tukea esimerkiksi puoleiden tai valtuustoryhmien kirjauksista, kunnan strategioista, hyvinvointisuunnitelmista tai muista kunnan tahtotilan ilmauksista. Budjettikäsittelyn yhteydessä toiminnan tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus tai taloudelliset seikat voivat olla tehokkaita argumentteja. 
 • Löydä jokaiselle sopivin keino osallistua.
  Vaikuttaminen on tehokkainta kun tavoitteesta ja mahdollisuudesta osallistua tietävät kaikki vanhemmat. Tehtävää riittää kiinnostuneelle: tiedonhakua, vaihtoehtolaskelmien laatimista, lobbaamista, banderollien maalausta, yhteistyökumppaneiden rekrytointia.
 • Valitse keinot, aikatauluta ja priorisoi.
  Mitä laajempi asia sitä useampia vaikuttamisen keinoja kannattaa käyttää ja arvioida. Vanhempainyhdistysten arvokkain resurssi on aika. Pohtikaa ja priorisoikaa, mihin resurssia kannattaa käyttää? Millä (yhteis)toimenpiteillä saadaan eniten aikaan?
 • Juuri oikeaan aikaan.
  Ajoita näkyvät vaikuttamistoimenpiteet juuri siihen ajankohtaan jolloin asiaanne käsitellään. Tällöin myös uutisarvo ja yleisön mielenkiinto on korkeimmillaan. Liian myöhään laaditut mielipidekirjoitukset tai yhteydenotot menevät hukkaan. Vaikuttamistoiminta on sitä tehokkaampaa mitä proaktiivisempaa se on. Suunnittelutyöhön osallistuminen on tehokkaampi tapa vaikuttaa kuin valmiisiin päätöksiin tai päätösesityksiin reagoiminen. 

  Esimerkki ajoituksen merkityksestä paikallisessa vaikuttamisessa
  Miten vaikutan? Kansalaistoimijan opas 

Tiedottaminen ja yhteistyö

Viestintä on kiinteä osa vaikuttamissuunnitelmaa, ilman sitä ei saavuteta jäseniä tai koota joukkoja. Paikallisessa vaikuttamisessa hyödynnetään henkilösuhteiden lisäksi laajasti myös muita viestintäkanavia: tiedotteita, jäsen-/uutiskirjeitä, sosiaalista mediaa, radiota, virallisia kuulemis- ja lausuntomenettelyitä, verkkosivuja, keskustelupalstoja, ilmoitustauluja, sähköpostia, painettua mediaa, puhelinta, videoita ja muiden yhteisöjen ja yhdistysten tiedotuskanavia. Musiikki, luovuus ja huumori värittävät kampanjaa ja luovat positiivista tunnelmaa. Vaikuttamisen ei tarvitse olla ryppyotsaista puurtamista!

Yhteistyössä on voimaa. Verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa vanhempainyhdistys saa tärkeää tietoa ja asiaansa tunnetuksi erilaisille ihmisille ja tahoille.  Verkostoituminen muiden kuin oman alan toimijoiden kanssa voi osoittautua hyvin hedelmälliseksi. Vanhempainyhdistysten kannattaa pitää yhteyttä ainakin koulun ja päiväkodin henkilökuntaan, oppilaskuntaan, nuorisovaltuustoon, kasvatus- ja opetustoimen esimiehiin ja johtaviin virkamiehiin, valtuustoryhmien puheenjohtajiin, lautakuntien jäseniin, alueyhdistyksiin ja muihin alueen vanhempainyhdistyksiin sekä Vanhempainliittoon.

Suunnitelman toteutus

Hyvä toimenpidesuunnitelma sisältää realistiset resurssit ja toimenpiteet, niiden aikataulun ja keskinäisen järjestyksen, toteuttajat ja nimetyt vastuuhenkilöt sekä riittävästi väljyyttä luovuudelle ja uusien ideoiden toteuttamiselle. Valmiiksi suunnitellun toiminnan subjektina oleminen ei riitä kaikille, sen lisäksi kaivataan suoria ja henkilökohtaisia vaikuttamismahdollisuuksia.

Arviointi

Ei kannata lannistua vaikka vaikuttamistyön ei heti tuottaisikaan toivottua tulosta, jotkut tulokset näkyvät vasta pitkän ajan jälkeen. Vaikka yksittäisen asian päätös ei olisikaan toivotunlainen, voi vaikuttamistyön myötä olla syntynyt uudenlaisia toimintatapoja, verkostoja tai vaikutuksia. Kampanjointi voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten vastaavien asioiden käsittely jatkossa hoidetaan. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ja palautteet kehittävät samalla myös yhdistyksen toimintaa.

Vaikuttamistyö jatkuu myös päätöksenteon jälkeen. Vanhempainyhdistys voi arvioida tehdyn päätöksen vaikutuksia sekä pyrkiä vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ja pienentämään kielteisiä vaikutuksia. Myös organisaatioiden ja kunnan kuulemis- ja osallistumismenetelmiä voi arvioida ja niiden kehittämiseksi antaa palautetta.  

Onnistunut vaikuttamistoiminta

 • On suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä haluttujen asioiden edistämiseksi
 • Selkeästi ja yhteisesti määritelty vaikuttamistyön tavoite sitouttaa ja vahvistaa vanhempainyhdistyksen toimintaa
 • Edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa kouluun/päiväkotiin, virkamiehiin ja päättäjiin
 • Voi kohdistua myös yksittäisiin asioihin
 • Tapaaminen ja kasvokkain keskustelu on aina tehokasta. Myös epäviralliset keskustelut ja arkikohtaamiset kannattaa hyödyntää
 • Lisää yhteistyötä ja vahvistaa jäsenidentiteettiä

Vaikuttaminen vaatii tuekseen viestintäsuunnitelman

 • Määrittele ydiviesti ja kohderyhmät
 • Valitse viestintäkanavat kohderyhmien mukaan
 • Tiedota jäsenistöä ja muuta vaikuttajaverkostoa toteutuksen eri vaiheista
 • Toistoilla ja oikealla ajoituksella lisätään viestinnän tehoa.
 • Vaikuttamiskampanjan ja asian näkyvyyttä lisätään omalla sloganilla,
  # -tunnuksella tai logolla
 • Verkkovaikuttaminen on kaikkien ulottuvilla. Rohkaise muita kirjoittamaan ja jakamaan blogeja ja postauksia somessa
 • Positiivinen viesti ja pöhinä ruokkii onnistumisia! 

Verkon hyödyntäminen
Yhdistysten pieni viestintäopas

Lisää vanhempainyhdistyksen viestinnästä Yhdistyksen toiminta -sivuilla!

Osallista muut mukaaan!

 • Helpota osallistumista selkeillä tehtäväkuvauksia ja odotuksilla
 • Pilkko tehtävät eri kokoisiin osiin:
  2 minuuttia - tykkää ja jaa julkaisumme
  10 minuuttia - kommentoi postauksiamme
  15 minuuttia - kirjoita uusi avaus/postaus
  30 minuuttia - ota yhteyttä päättäjiin

 • Muista myös joukkoistamisen mahdollisuudet!  

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY