Vanhempainyhdistys laati selvityksen opettajien lomautusten vaikutuksista

Vanhemmat laativat Kouvolassa kyselyn, jolla selvitettiin syksyllä 2013 toteutettujen opettajien lomautusten vaikutuksia lapsiin ja koulutyöhön vanhempien näkökulmasta. Valkealan kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n ja MLL:n Etelä-Valkealan paikallisyhdistyksen selvityksessä ilmeni, että lomautukset aiheuttivat  runsaasti harmia, pelkoa ja turvattomuutta. Koulutyön häiriintyminen viivästytti oppilaiden tuen saamista ja aiheutti eriarvoistumista.

Vanhempien vetoomus päättäjille: Lapsen edun on oltava ensisijainen päätöksentekoon vaikuttava tekijä

Yhdistykset muistuttivat päättäjiä ja virkamiehiä siitä, että lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapset ja nuoret ovat oikeutettuja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon kaikissa heihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäksi muistutettiin siitä, että opetussuunnitelman tiukentamisesta kärsivät eniten ne, jotka ovat jo nyt huonommassa asemassa ja joilla on heikko koulumenestys. Tuntien karsiminen vaikuttaa myös kouluviihtyvyyteen.

Koulusäästöt

Säästöjen vaikutukset näkyvät koteihin opettajien lomautuksina, sijaisten ja kouluavustajien puutteena, opetusryhmien kokojen kasvuna, kerhotoiminnan supistumisena sekä koulutilojen mitoitus- ja kunnossapitoasioissa.

Vanhempien Barometrin mukaan kiristynyt kuntatalous ja koulusäästöt näkyvät koulun arjessa. Kolmannes kyselyyn vastanneista katsoi, että lapsen perusopetus edellyttää vanhemmilta taloudellista osallistumista.

Vanhempien Barometri 2015

Kyselyn tuloksia:

  •  Koettiin pelkoa ja turvattomuutta
  • Vanhemmat havaitsivat lapsissa levottomuutta ja keskittymisvaikeuksia
  • 10 % vastaajista kertoo lapsilla olevan vaikeuksia koulunkäynnissä vielä puoli vuotta lomautuksen jälkeen
  • Oppilaiden eriarvoistuminen lisääntyi, mm. erityisen tuen kartoittaminen ja saaminen venyi

Yhdistysten vetoomus päättäjille

Uusia säästöjä pohtiessanne kohdistakaa toimenpiteet muihin kuin tulevaisuuden toivoihimme. Arjen kasvuympäristöjen kuten koulun, tulee toimia lasten ja nuorten hyvinvointia tukien ja suojaavia tekijöitä vahvistaen!

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on investointi, jolla turvataan kunnan tulevaisuus väestön ikääntyessä. Tämä ei ole vain inhimillisesti ja sosiaalisesti perusteltua, vaan se on kunnan hyvää taloudenhoitoa. Kaikkein kustannustehokkainta on varhaisiin ikävuosiin panostaminen.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY