Vaikuttamisen työkaluja

Vaikuttaminen on vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Sitä tapahtuu kaiken aikaa arjen kohtaamisissa muiden vanhempien, opettajien, viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa. Keskustelu ja omien näkökulmien esiin tuominen ja niiden perusteleminen ovat vaikuttamisen lähtökohdat. Vanhempainyhdistyksen vaikuttamistoiminta on jäsenneltyä, suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Vaikuttajan muistilista:

 • Tuo omat ajatuksesi esiin
 • Ota asioista selvää
 • Vaikuta tärkeisiin valintoihin ja päätöksiin
 • Tee yhteistyötä
 • Käytä paikallistuntemustasi
 • Perustele kantasi hyvin
 • Käytä oikeuksiasi
 • Toimi tilanteen mukaan
 • Ehdota parempia osallistumisjärjestelmiä
  (Ilvonen Anne, OK-opintokeskus, Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas, 2011)

Paikallisen vaikuttamisen keinot

Vanhempainyhdistyksen voima on sen asiantuntijuus oman alueen ja koulun toiminnasta ja päätösten vaikutuksista perheen arjessa.

 • Pitää yhteyttä koulun rehtoriin, henkilökuntaan ja oppilaskuntaan
 • Seurata kunnassa valmisteilla olevia asioita (kaupunginhallituksen, lautakuntien ja vastuuston esityslistat ja pöytäkirjat, valtuustoryhmien verkkosivut, paikallislehdet, henkilöstöjärjestöjen tiedotteet)
 • Vastata koulun ja kunnan kyselyihin ja antaa palautetta
 • Kutsua opettajia, rehtoreita, johtavia virkamiehiä sekä lautakuntien ja valtuustoryhmien edustajia yhdistyksen kokouksiin 
 • Ottaa yhteyttä viranhaltijoihin sekä päättäjiin (viralliset ja epäviralliset yhteydenotot, lobbaaminen)
 • Tiedottaa vaikuttamistyön etenemisestä ja sen tavoitteista muille vanhemmille ja yhteistyökumppaneille
 • Verkostoitua muiden kanssa (oppilaskunta, muut vanhempainyhdistykset, neuvostot, nuorisovaltuusto, ammattiyhdistykset, asukas- ja muut yhdistykset, harrasteryhmät)
 • Osallistua kunnan kuulemistilaisuuksiin, kuntalaisraateihin, yhteistyöfoorumeihin, suunnittelu- ja muihin työryhmiin
 • Ehdottaa työryhmän perustamista asian valmistelua varten
 • Järjestää keskustelutilaisuuksia, neuvotteluita ja yhteisiä ideariihiä. Kampanjoida ja järjestää erilaisia tempauksia.
 • Laatia kyselyitä ja selvityksiä valmisteilla olevista asioista
 • Arvioida jo tehtyjen päätöksen vaikutuksia
 • Nostaa asioita julkiseen keskusteluun (sosiaalinen media, mielipidekirjoitukset, artikkelit, blogit, julkilausumat, lehdistötiedote, verkkojulkisuus, lähetystöt, mielenilmaukset, torikampanjointi)
 • Laatia adresseja ja vetoomuksia
 • Kirjoittaa lausuntoja ja kannanottoja (esim. kunnan strategiat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, koulu- ja palveluverkkoselvitykset, hyvinvointisuunnitelmat, kunta- tai koulukohtaiset opetussuunnitelmat)
 • Laatia kuntalaisaloitteita  
 • Valittaa päätöksistä (oikaisupyyntö, kunnallisvalitus, hallintokantelu)
 • Käynnistää koululakko
  Lakko-ohjeet

Vaikuttaminen on viestintää, jonka tarkoituksena on korjata, vahvistaa tai muuttaa toisten asenteita.

                                                                                 (Miller 1980)


Perustelemalla voimistetaan vaikuttamistyötä  

Vaikuttamisessa on tärkeää osata argumentoida oman näkökannan puolesta. Asiavaikuttamisessa vedotaan lainsäädäntöön (esim. perusopetuslaki, lapsen oikeuksien sopimus, kuntalaki), suosituksiin, erilaisiin ohjelmiin (esim. hallitusohjelma, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma, toimenpideohjelmat), selvityksiin, tutkimuksiin sekä kunnan omiin ohjelmiin, strategioihin ja linjauksiin.

Vanhempainyhdistykset vetoavat usein myös opetussuunnitelmiin, kouluterveyskyselyihin, kuntavertailuihin (esim. Sotkanet-palvelu), yhteiskunnallisiin arvoihin, perinteisiin, lapsen etuun, asiantuntijalausuntoihin, omaan asiantuntemukseen, havaintoihin, äänestäjien tahtoon sekä yleiseen mielipiteeseen.

Asenteisiin ja mielipiteisiin vaikutettaessa argumentit voivat perustua esimerkiksi kuuntelijoiden tarpeisiin, tahtoon, toiveisiin, arvoihin, uskomuksiin tai hyötyyn. Ne voivat perustua myös yleiseen mielipiteeseen, auktoriteetteihin, kuuluisiin henkilöihin tai puhujan asiantuntemukseen ja luotettavuuteen.  

Ota selvää kuulijoittesi mielipiteistä. Näin vältyt suurilta yllätyksiltä ja tiedät helpommin, millaiset perustelut heihin vetoavat.

Perustana vuorovaikutus

Vaikuttaminen on vuorovaikutusta, mielenkiinnon herättämistä, neuvottelemista, perusteltujen kantojen esittämistä, vetoamista ja toisten osapuolten kuuntelemista.

Paikallisessa vaikuttamisessa henkilökohtaisten kontaktien merkitys korostuu, joten suhdetoimintaan kannattaa satsata.  

Vaikuttamiseen lisää tehoa:
- yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa
- tehokkaalla ja monikanavaisella viestinnällä - huolellisella taustatyöllä
- yhteistyöllä
- asiapohjaisilla perusteluilla
- yhdistyksen tunnettuudella ja hyvällä maineella

Lue lisää hyvän vuorovaikutuksen edellytyksistä kodin ja koulun yhteistyössä

Hyvä kannanotto:

- ytimekäs otsikko kuvaa asian tai vaateen
- lyhyt esittelykappale
- pääkappaleet esittelevät yhdistyksen ja vanhempien näkökulmat tai mielipiteet perusteluineen
- sisältää toimenpide-ehdotuksen
- on selkeä ja napakka
- pysyy asiassa
- sisältää yhteystiedot ja päivämäärän
- allekirjoittajina yhdistyksen nimenkirjoittajat
- ansaitsee näkyvyyttä

Muista tiedottaa myös Vanhempainliittoa!

 Mielenilmauksen ABC

- oikea ajoitus
- selkeä viesti ja tavoite
- asiallisuus ja iloinen meininki tehokkainta
- ilmoitus poliisille ennen tilaisuutta
- aktivoi jäsenet ja yhteistyötahot mukaan
- some-pöhinä, myös ennen ja jälkeen 

Lähetystöt, tempaukset, kulkueet ja muut mielenilmaukset herättävät mediahuomiota ja nostavat asioita yleiseen keskusteluun.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY