Terveelliset elämäntavat ja turvalliset ihmissuhteet

Parhaimmillaan lapsen hyvinvoinnin edistäminen on hauskaa yhdessä tekemistä ja oivalluksia.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa.

Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000-2013. Kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskysely tarkastelee 14 - 20-vuotiaiden suomalaisnuorten hyvinvointia. Kyselyssä hyvinvointi jaetaan viiteen osa-alueeseen: elinolot, kouluolot, koettu terveys, terveystottumukset ja kokemukset opiskeluhuollosta. Raporttiin on koottu Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2000-2013. Vastaajina on ollut kahden vuoden välein lähes 200 000 peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilasta sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijaa.

  • Nuorten hyvinvointi on muuttunut pääasiassa parempaan suuntaan. Joissain asioissa tyttöjen ja poikien väliset erot ovat kaventuneet, mutta toisissa ne ovat edelleen suuria. 
  • Erot lukiolaisten ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien välillä ovat merkittäviä useilla hyvinvoinnin osa-alueilla. 
  • Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnissa todettiin suuria alueellisia eroja.
  •  Tulosten perusteella hyvinvoinnin eriarvoistumisen ehkäisemiseen pitää panostaa voimakkaasti jo peruskoulussa. 

Liikunta

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu reippaasti tunnin päivässä. LIITU-tutkimuksen (2016) mukaan lasten päivittäisen liikunnan määrä vähenee alakoulusta yläkouluun siirryttäessä hälyttävästi.

Ravinto

Leikki-ikäisistä lapsista vain noin puolet syö vihanneksia lounaalla tai päivällisellä.Kolmas osa kahdeksasluokkalaisista syö hampurilaisia viikoittain. Puhutaan ravinnosta ja syödään paremmin, kotona ja koulussa!

Päihteet ja energiajuomat

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa myös lasten ja nuorten liiallisesta energiajuomien käytöstä. Tuore tutkimus osoittaa, että mm. niiden sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Sisäilma

Osa lapsista on pudonnut kokonaan pois perusopetuksen piiristä. Tämä kohtalo uhkaa yhä useampaa. Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen oppimisympäristön sairastumisen välttämiseksi.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY