Vanhenpainliitto
Vanhenpainliitto

OPEKLUBI 1/2018

Hyvä opettaja!

Tästä Opeklubin uutiskirjeestä löydät ideoita vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opeklubin uutiskirje ilmestyy kerran lukukaudessa ja siihen kootaan ajankohtaista tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä. Lisää vinkkejä ja ideoita saat osoitteesta vanhempainilta.fi

Puheenvuoroja sujuvasta kodin ja koulun yhteistyöstä sekä lapsen ja vanhempien kohtaamisesta


Vanhempainliiton erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas käsittelee nettiluennossaan kodin ja koulun kohtaamisia etenkin erityislapsiperheiden näkökulmasta. Miten kohdata erityislasten vanhempia ja edistää kaikkien lasten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koulussa?

Järjestötoiminnan asiantuntija Aslak Rantakokko Vanhempainliitosta ja opintoneuvoja Jaana Heikkinen Ammattiopisto Luovista keskustelevat puheenvuorossaan erityislasten ja -nuorten ja heidän vanhempiensa kohtaamisesta ja kysyvät, onko kohtaamisessa kysymys tiedoista, taidoista vai asenteesta.

Sari ja Aslak työskentelevät Vanhempainliiton EPeLi -hankkeessa, jossa edistetään erityislasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta kouluyhteisöissä. Hankkeessa on kehitetty lasten ja vanhempien osallisuutta vahvistavia hyviä käytäntöjä, joita saa ottaa vapaasti käyttöön omassa työssään. Lisää erityisopetukseen liittyviä nettiluentoja löytyy Erkkaa verkosta -luentosarjasta.

Vanhempien osallisuus koulussa - mitä se voisi olla käytännössä?

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma painottaa entistä vahvemmin kodin ja koulun yhteistyötä ja vanhempien osallisuutta kouluyhteisöissä. Mitä vanhempien osallisuus tarkoittaa teidän koulussa? Mitä muuta se voisi olla? Vanhempainliiton erityisasiantuntijaTuija Metso antaa esimerkkejä vanhempien osallisuudesta koulun arjessa.

Myös yläkoululaiset toivovat vanhempia kouluun

Vaikka yläkoululainen saattaa viestiä vanhemmille hoitavansa koulunkäyntinsä itse, pinnan alla hän toivoo edelleen vanhempien tukea ja läsnäoloa koulunkäynnissä ja koulussa. Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes vinkkaa Sivistystyönantajien blogissa, mitä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö voi olla yläkoulussa.

Yläkoulu alkaa - tervetuloa!
Uusi opas ja vanhempainiltamalli tulossa

Förbundet Hem och Skola ja Vanhempainliitto julkaisivat vuosi sitten ekaluokkalaisten vanhemmille suunnatun Koulu alkaa - tervetuloa! -oppaan ja siihen liittyvän vanhempainiltamallin. Opas on saamassa jatkoa. Kevään aikana valmistuu vastaava opas yläkouluun siirtyvien oppilaiden vanhemmille. Se tukee vanhempia yläkoululaisten koulunkäynnin tukijoina ja kannustaa vanhempia kodin ja koulun yhteistyöhön ja osallisuuteen koulussa. Oppaan tueksi tehdään vanhempainiltamalli, jonka avulla sen teemoja voi käsitellä vanhempien kanssa. Lisätietoja oppaasta löytyy kevään ja syksyn aikana Vanhempainliiton verkkosivuilta.

Verkko-Wilho tulossa

Kohtaatko työssäsi maahanmuuttajataustaisia vanhempia? Vanhempainliiton Wilho -materiaali on työkalu vuorovaikutteiseen vanhempaintapaamiseen, jossa on erityisesti huomioitu maahanmuuttajavanhempien osallisuuden vahvistuminen. Keskustelukortteja sisältävää materiaalia voi käyttää vanhempainilloissa ja muissa vanhempaintapaamisissa. Wilhosta on tulossa koulujen käyttöön verkkomateriaali, joka julkaistaan Vanhempainliiton verkkosivuilla.

Oppilaanohjausta perheohjauksena - välittämistä ja huolenpitoa

Oppilaanohjaaja Jukka Jännetyinen avaa blogikirjoituksessaan väitöskirjaansa, jossa hän tarkastelee vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoimintaa ja huolenpitoa oppilaasta. Perheohjauksessa nuori, vanhemmat ja oppilaanohjaaja tarkastelevat yhdessä oppilaan koulumenestystä, koulunkäyntiä ja jatko-opintotavoitteita. Perheen ottaminen mukaan ohjaustilanteeseen tuottaa välittämistä ja huolenpitoa, joka tukee nuoren koulutusvalintoja ja edistää oppilaan aktiivista toimijuutta.

Vanhempainliitto mukana ULA-hankkeessa kehittämässä opettajankoulutusta

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Uutta luova asiantuntijuus - Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hanke on neljän yliopiston laaja kehittämishanke, joka pyrkii siltaamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja tukemaan opettajien, opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien yhteistyötä monin eri tavoin. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, ja sen yhteistyöyliopistot ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Vanhempainliitto on hankkeessa mukana tuomassa siihen erityisesti kodin ja koulun yhteistyön näkökulmaa.

Hankkeen tavoitteena on myös tuoda esille toimivia ja kiinnostavia koulu- ja yhteistyökokeiluja sekä toimia keskustelun herättäjänä opetusalan asiantuntijuutta koskevissa teemoissa. Tätä varten hankkeessa on kehitteillä Openflix-verkkopalvelu, joka tuottaa ja kokoaa hankkeen teemoihin liittyvää materiaalia videoista ja oppimateriaaleista blogiteksteihin. Openflix aukeaa vuoden 2018 aikana.

Hankkeeseen voi tutustua sen kotisivuilla sekä facebookissa.

Vanhempien osallisuus ja kodin ja koulun yhteistyö esillä ajankohtaisessa keskustelussa

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on selvittänyt keinoja ehkäistä ja puuttua kiusaamiseen ja edistää koulurauhaa. Työryhmän esitys sisältää 24 toimenpide-esitystä, joista yksi koskee vanhempien roolin vahvistamista kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistämisessä:

'Vahvistetaan huoltajien osallisuutta kiusaamisen ehkäisyssä ja työrauhan edistämisessä. Edistetään huoltajien toisiinsa tutustumista, verkostoitumista ja osallisuutta ryhmän hyvinvoinnin vahvistamisessa. Suunnataan vanhempainyhdistys- ja vanhempaintoimintaa ensisijaisesti hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavaan toimintaan ja otetaan vanhemmat ja huoltajat aktiivisesti mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Selvitetään vanhempien ja huoltajien osallisuuden vahvistamista toisen asteen koulutuksessa.'

Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä koskeva arviointi nostaa vanhempien kiinnostuksen ja osallisuuden lapsen koulunkäyntiin yhdeksi työrauhaa edistäväksi tekijäksi. 'Myös vanhempien osallistumista pitää kehittää. Kun vanhemmat seuraavat lastensa koulunkäyntiä, se on selkeästi työrauhaa parantava tekijä'. Raportin yksi kehittämissuositus koskee vanhempia: 'Huoltajia tulisi kannustaa osallistumaan koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön ja seuraamaan oppilaiden koulunkäyntiä.'

Karvin oppilas- ja opiskelijahuoltolakia koskevan toimeenpanon arviointi painottaa kehittämisehdotuksissaan mm. koulujen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön vahvistamista, painopisteen siirtämistä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään toimintaan sekä yhteisen hyvän, välittävän ja puuttuvan ilmapiirin luomista kouluihin. Arviointi peräänkuuluttaa huoltajien, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä koko kouluyhteisön henkilöstön osallisuuden terävöittämistä yhteisöllisessä opiskeluhuollossa.

Vanhempainliitto somessa

Vanhempainliiton löydät myös Instagramista ja Twitteristä nimellä @kotijakoulu, sekä Facebookista.

Liiton verkkosivuilta vanhempainliitto.fi löydät myös hyödyllistä tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä sekä päiväkotien ja koulujen vanhempaintoiminnasta.

Mikäli et halua vastaanottaa uutiskirjettä tulevaisuudessa, peru uutiskirje. Jos haluat tilata uutiskirjeen toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Osoitelähde: Suomen Vanhempainliitto