Selaa arkistoa

Jukka Jännetyinen, 01.02.2018

Välittäminen perheohjauksessa tukee jatko-opintojen selvittämistä


Oppilaanohjauksen toteuttaminen perheohjauksena tuottaa välittämistä ja huolenpitoa. Perheen ottaminen mukaan ohjaustilanteeseen sekä välittämistä ja huolenpitoa korostavat toimintatavat tukevat nuoren koulutusvalintojen selvittämistä. Toimintamalli edistää oppilaan aktiivista toimijuutta. Perheohjauksessa nuori, vanhemmat ja oppilaanohjaaja tarkastelevat yhdessä oppilaan koulumenestystä, koulunkäyntiä ja jatko-opintotavoitteita. Keskustelussa korostuu yhteistyö osallistujien välillä: kartoittaen, neuvotellen ja vastakohtaista tietoa hyödyntäen. Välittäminen esiintyy keskustelussa etenkin oppilaan tarpeiden tunnistamisena ja valintoihin kytkeytyneenä tunne- ja tavoitetilan jakamisena. Perheiden toimintatavat ohjaustilanteissa edistävät nuoren koulunkäyntiä yhteisen suunnittelun, toimintavastuun korostamisen ja ristiriitojen käsittelyn kautta. Perheohjauksessa on mahdollisuus entisestään korostaa oppilaan aktiivisen toimijuuden merkitystä valinnoista neuvoteltaessa. Yhteistoiminnallinen keskustelu, oppilaan toimintavastuun korostaminen ja ristiriitojen käsittely yhdessä ovat perheohjauksen keskeisiä tekijöitä.

Opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan oppilaanohjauksen tehtävänä on auttaa ja tukea nuoren ja vanhempien äänen kuuluvutta opiskeluvalintoihin liittyvissä asioissa. Perheohjaus on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen. Oppilaiden koulutusvalintoja kohtaan liittyy paljon mielenkiintoa. Mielenkiinto kohdistuu usein kahteen näkökulmaan. Ensimmäisenä, ovatko jatkokoulutusvalinnat onnistuneita oppilaan näkökulmasta? Toisena, miten oppilaiden valinnat näyttäytyvät yhteiskunnallisesta viitekehyksestä? Oppilaan kulutusvalinnan onnistuminen tunnistetaan oppilaan päästessä haluamaansa oppilaitokseen tai koulutusalaan. Yhteiskunnallinen keskustelu puolestaan käsittelee valintoja prosenttilukuina. Keskustelu kohdentuu usein, kuinka moni ei ole päässyt opiskelemaan haluamiinsa hakuvaihtoehtoihin? Tai kuinka monta oppilasta jättäytyy koulutuksellisten toimien ulkopuolelle. Kasvattajina ja vanhempina meidän täytyy ponnistella sen eteen, että jokaisen nuoren koulutuspyrkimykset toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Nuoret voisivat edetä oman aikataulun mukaisesti koulutusjärjestelmämme eri osissa. Omien yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden ohjaamina.

Jukka Jännetyinen

Kirjoittaja on kasvatustieteiden tohtori ja toimii oppilaanohjaajana Mäntsälässä, Riihenmäen yhtenäiskoululla.
Jännetyinen väitteli joulukuussa 2017 Turun yliopistossa aiheesta: Vanhempien ja oppilaanohjauksen yhteistoiminta ja huolenpito oppilaasta: etnografinen tapaustutkimus perheohjausmenetelmän toteutuksesta yläkoulun oppilaanohjauksessa.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY