Selaa arkistoa

Eerika Finell, 15.06.2018

Koulujen sisäilmaongelmat ja opettaja-oppilas suhteet


Koulujen sisäilmaongelmat ovat tällä hetkellä yhteiskunnallisesti polttava aihe. Keskiössä ovat huoli sisäilmaongelmien mahdollisista terveyshaitoista sekä ponnistelut niiden ehkäisemiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kysymys siitä, minkälaisia muita kuin terveydellisiä haittoja sisäilmaongelmat voivat tuottaa kouluissa. Vaikka aiheesta on vain vähän tutkimusta, on oletettavaa, että koulujen sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa kouluyhteisön toimintaan ja sosiaaliseen ilmapiiriin monin eri tavoin sekä ongelmien vakavuudesta että niiden edellyttämien opetusjärjestelyiden muutoksista riippuen. Tällaisia oppilaisiin vaikuttavia sosiaalisia ja rakenteellisia tekijöitä saattavat olla muun muassa opettajien oireilusta johtuvat poissaolot ja vaihtuvat sijaiset tai koulurakennukseen kohdistuvat korjaukset, jotka edellyttävät opetustoiminnan siirtämistä toiseen rakennukseen.

Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa keskityimme oppilaiden raportoimaan kokemukseen opettajien ja oppilaiden välisen suhteen laadusta. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että oppilaan kokemus positiivisesta opettaja-oppilassuhteesta on tärkeä, koska tämä suhde on yhteydessä moneen oppilaan hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvään tekijään. Siksi tavoitteenamme oli selvittää, erosivatko sisäilmaongelmaisten koulujen oppilaiden raportoima opettaja-oppilassuhteen laatu niiden koulujen oppilaiden suhteista, joissa sisäilmaongelmia ei oltu todettu. Oppilasaineistona toimi terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 8-9-luokan kouluterveyskysely vuodelta 2013. Kouluaineistona toimi THL:n terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2013-tiedonkeruu.

Keskeisin tulos oli, että kouluissa, joissa ulkopuolisessa tarkastuksessa oli havaittu sisäilmaongelmia, oppilaiden raportoima opettaja-oppilassuhteen laatu oli huonompi kuin kouluissa, joissa ongelmia ei oltu havaittu. Tämä tulos antaa viitteitä siitä, että koulujen sisäilmaongelmilla ei ole vain vaikutuksia fyysiseen terveyteen. Ne saattavat vaikuttaa heikentävästi myös kouluyhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Tällöin vaikutukset voivat ulottua myös niihin oppilaisiin, jotka eivät muuten oireile sisäilmasta. On tärkeätä pitää kuitenkin mielessä, että kyse on ensimmäistä kertaa, kun tätä yhteyttä on tarkasteltu, ja siksi tuloksia voidaan pitää alustavina. On selvää, että asiasta on syytä tehdä jatkotutkimusta ja että tulos pitää pystyä vielä toistamaan eri aineistoilla ja menetelmillä.

Artikkelin tiedot:
Finell, E., Tolvanen, A., Haverinen-Shaughnessy, Laaksonen, L., Karvonen, S., Sund R., Luopa, L., Pekkanen, J. & Ståhl, T. (2018). An association between schools' indoor air problems and perceived school's social climate - a multilevel structural equation analysis. Science of the Total Environment, 624, 1504-1512.

Eerika Finell

Kirjoittaja toimii sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY