Näin OPS2016 -prosessi etenee

Opetushallituksessa valmistellaan uusia opetussuunnitelman perusteita esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelman laaditaan.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnat laativat uusien perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat siten, että ne otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen. Valtakunnallinen ja paikallinen ops-työ kulkevat tulevina vuosina rinnakkain. Opetushallitus kehottaa kuntia osallistamaan opetussuunnitelmatyöhön opetusalan henkilöstön lisäksi myös oppilaat ja heidän huoltajansa. 

Paikallisen työn onnistumisen kannalta on tärkeää luoda heti alusta lähtien myönteinen, keskusteleva ja osallistumiseen kannustava ilmapiiri sekä yhteistä työskentelyä edistävät rakenteet. 

Tietoa opetussuunitelman perusteiden uudistamisesta löytyy Opetushallituksen OPS2016 -verkkosivuilta. Tukea paikalliseen ops-työhön löytyy Paikallisen työn tuki -tiekartasta

Vanhempainliitto kokoaa tälle sivulle keskeisiä OPS2016 -prosessiin liittyviä asioita ja aikatauluja vanhempien näkökulmasta.


Mistä opetussuunnitelmauudistuksessa on kysymys?

OPS 2016 - Koulu rakentaa tulevaisuutta (video)
opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus, OPS 2016

OPS 2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus, OPS2016

Lisää opetussuunnitelmauudistusta avaavaa materiaalia löydät täältä.

OPS-uudistuksesta kirjoitettua:

Ops! Oppiminen uusiksi

Työelämän taitoja on syytä opettaa jo peruskoulussa

Kaunokirjoitus jää historiaan - tilalle tekstaamista ja näppäintaitoja

Kotitalous tulee jatkossa mahdolliseksi alakouluissa - kokkaaminen opettaa myös matikkaa ja terveystietoa

Kouluissa luovutaan tiukoista oppiainerajoista


OPS2016 -työn eteneminen

SYKSY 2014

 Valtakunnallinen työ

  • Perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet lausunnoilla  syys-lokakuussa.
  • Perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta.
  • Opetushallituksen päätös uusista perusteista vuoden loppuun mennessä.

Paikallinen työ

  • Alueellisen/kuntakohtaisen/koulukohtaisen ops-työn organisointi: työn rakenne ja työnjako, oppilaiden ja huoltajien osallisuus, yhteistyö eri tahojen kanssa, resurssit jne. 

Opetussuunnitelman perusteet

on Opetushallituksen laatima kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan.

Perusteissa määrätään paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä, mm. opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, oppilaan ohjauksesta, tuesta ja arvioinnista sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä toimintalinjoista. Opetussuunnitelman perusteet on koulutuksen järjestäjiä velvoittava asiakirja. 

Paikallinen opetussuunnitelma

laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sen laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä, joka on useimmiten kunta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voi olla kuntakohtaisia ja koulukohtaisia osioita. 

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Oppilaalla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä.  

Kuntien OPS-sivuja 

Monien kuntien verkkosivuilla on kuvattu paikallisen opetussuunnitelmatyön etenemistä. Esimerkkejä:

Lahti

Tuusula

Seinäjoki

Turku

Järvenpää

Käy tutustumassa oman kuntasi verkkosivuilla, miten ops-työ omassa kunnassasi etenee.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY