Näin OPS2016 -prosessi etenee

Opetushallituksessa valmistellaan uusia opetussuunnitelman perusteita esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten. Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelman laaditaan.

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnat laativat uusien perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat siten, että ne otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen. Valtakunnallinen ja paikallinen ops-työ kulkevat tulevina vuosina rinnakkain. Opetushallitus kehottaa kuntia osallistamaan opetussuunnitelmatyöhön opetusalan henkilöstön lisäksi myös oppilaat ja heidän huoltajansa. 

Paikallisen työn onnistumisen kannalta on tärkeää luoda heti alusta lähtien myönteinen, keskusteleva ja osallistumiseen kannustava ilmapiiri sekä yhteistä työskentelyä edistävät rakenteet. 

Tietoa opetussuunitelman perusteiden uudistamisesta löytyy Opetushallituksen OPS2016 -verkkosivuilta. Tukea paikalliseen ops-työhön löytyy Paikallisen työn tuki -tiekartasta.

Vanhempainliitto kokoaa tälle sivulle keskeisiä OPS2016 -prosessiin liittyviä asioita ja aikatauluja vanhempien näkökulmasta.


OPS2016 -työn eteneminen

SYKSY 2014

 Valtakunnallinen työ

  • Lausuntopyynnöt/ kuuleminen syys-lokakuussa.
  • Perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta.
  • Opetushallituksen päätös uusista perusteista vuoden loppuun mennessä.

Paikallinen työ

  • Alueellisen/kuntakohtaisen/koulukohtaisen ops-työn organisointi: työn rakenne ja työnjako, oppilaiden ja huoltajien osallisuus, yhteistyö eri tahojen kanssa, resurssit jne. 

Opetussuunnitelman perusteet

on Opetushallituksen laatima kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan.

Perusteissa määrätään paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä, mm. opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, oppilaan ohjauksesta, tuesta ja arvioinnista sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä toimintalinjoista. Opetussuunnitelman perusteet on koulutuksen järjestäjiä velvoittava asiakirja. 

Paikallinen opetussuunnitelma

laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sen laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä, joka on useimmiten kunta. Opetussuunnitelmassa on tavallisesti kuntakohtainen osa, jota kunnan kaikki koulut noudattavat, sekä koulukohtaisia osia, jotka koulut laativat itse.

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Oppilaalla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä.  

Esimerkkejä oppilaiden ja vanhempien osallisuudesta 

Turun opetustoimen ops-prosessi

Helsingin ops-prosessi

Ylöjärven ops-prosessi


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY