Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kiusaaminen koulussa

Koulukiusaamisesta puhutaan paljon. Miten voin tietää, ettei lastani kiusata koulussa?

Ole kiinnostunut lapsesi koulunkäynnistä. Kysele, miten koulussa menee ja onko lapsella koulussa kavereita. Kannusta lastasi pyytämään kavereita kotiin ja tutustu lapsesi kavereihin.

Kerro lapselle, mitä koulukiusaaminen on ja että se on aina kiellettyä. Kannusta lastasi kertomaan kiusaamisesta aina aikuiselle - myös silloin jos lapsi näkee, että jotakin toista lasta kiusataan.

Lapseni kertoo, että häntä kiusataan toistuvasti koulussa. Miten minun tulisi vanhempana toimia?

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL 29 §).

Juttele lapsesi kanssa ja kysele, minkälaista kiusaaminen on. Kerro, että kiusaaminen on väärin, se ei ole lapsen syy ja on tärkeää, että siihen puututaan. Sovi lapsen kanssa, että otat yhteyttä opettajaan tai rehtoriin.

Kerro lapsesi opettajalle tai rehtorille lapsen kertomasta kiusaamisesta. Kouluilla tulee olla suunnitelma siitä, miten kiusaamiseen puututaan. Monissa kouluissa käytetään KiVa Koulu kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa. Sovi opettajan/rehtorin kanssa, miten kiusaamiseen puututaan ja miten sen loppumista seurataan. Sopikaa, miten kiusatun ja kiusaajien vanhemmat ovat mukana asian selvittämisessä.

Ole lapsesi tukena. Jos lapsesi tarvitsee tukea kiusaamisen käsittelyyn, ota yhteyttä koulukuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

Opettajan kelpoisuus

Tyttäremme 2. luokan opettajaksi on palkattu koko lukuvuodeksi 19-vuotias viime kevään ylioppilas, jolla ei ole koulutusta tai kokemusta. Onko kunta toiminut oikein?

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan epäpätevää henkilöä ei saa palkata yli kuuden kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen ilman, että ensin on selvitetty, onko kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita saatavilla. Selvittämisen tulee tapahtua esimerkiksi julistamalla tehtävä haettavaksi. Mikäli aktiivisesta etsimisestä huolimatta kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä ei ole tarjolla, epäpätevä voidaan palkata enintään vuodeksi, mutta tällöinkin edellytetään, että hänellä on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito.

Jos kunta ei ole löytänyt pätevää opettajaa aktiivisesta etsimisestä huolimatta, se voi palkata epäpätevän enintään vuodeksi. Epäpätevällä tulee olla riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Luokanopettajana toimiminen on erittäin vaativaa ja vastuullista, mikä korostuu entisestään alkuopetuksessa.

Koulumatkat

Lapseni koulumatkan pituus on 4,5 km ja mielestäni vaarallinen. Onko lapsellani oikeutta koulukuljetukseen?

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on myös silloin, jos oppilaan koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, vaikka koulumatka olisi viittä kilometriä lyhyempi.

Ole yhteydessä kuntasi opetustoimeen. Kunnat ovat tehneet linjauksia siitä, mitkä tiet ovat eri-ikäisille oppilaille vaarallisia.

Vahinkojen korjaaminen

Kuka korvaa koulupäivän aikana rikkoutuneet silmälasit?

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle koulussa esinevahingon, on hän korvausvelvollinen. Jos vahinko on aiheutunut useamman oppilaan tuottamuksesta, vastaavat he yhteisvastuullisesti.

Kunta ei pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista esinevahingoista. Koulu ei ole korvausvelvollinen esimerkiksi naulakosta kadonneista vaatteista tai särkyneestä kännykästä. Koulu ei myöskään ole korvausvelvollinen koulun parkkipaikalla pyörille tai mopoille tulleista vaurioista.

Pääsäännöstä poiketen kunta saattaa korvata oppilaiden silmälasien rikkoutumisen niissä tapauksissa, joissa vahinko on tapahtunut liikuntatunnilla silmälaseja käytettäessä. Mikäli lasit rikkoontuvat muulloin (esim. välitunnilla), kunta ei yleensä korvaa vahinkoa. Kuntien käytännöt vaihtelevat, joten asia kannattaa aina tarkastaa omasta kunnasta.

Lapseni satutti jalkansa liikuntatunnilla. Maksaako koulu lääkärikulut?

Perusopetuslain mukaan koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Yleensä kunnat ovat ottaneet oppilaille tapaturmavakuutuksen, joka koskee kouluaikana tapahtuneita tapaturmia. Vakuutus koskee myös koulun työsuunnitelmaan merkittyjä leirikouluja ja retkiä.

Koulurakennuksen terveellisyys

Lapseni luokan oppilaat sairastelevat meidän vanhempien mielestä poikkeuksellisen paljon. Olemme kuulleet samaa myös muiden luokkien oppilaiden vanhemmilta. Meitä huolestuttaa, voiko koulurakennuksessa olla hometta.
Miten meidän vanhempina tulisi toimia?

Homealtistukseen viittaa aiemmin terveen lapsen oireet, jotka liittyvät tiettyyn rakennukseen tai luokkatilaan ja lievittyvät muualla. Tällaisia oireita voivat olla mm. toistuva päänsärky, migreenin paheneminen, käheys, toistuvat nenäverenvuodot, yskä, tukkoisuus, nuha, silmien ja ihon ärsytys, punoitus ja kutina, iltalämpöily, pahoinvointi ja oksentelu, lihas- ja nivelkivut, voimakas väsymys, ärtyneisyys sekä keskittymis- ja oppimisvaikeudet. Oireilla voi olla muitakin selityksiä, mutta oireiden huomattava yleisyys luokkatovereilla ja aiemmin terveen lapsen terveyden muutos edellyttävät lisäselvityksiä.

Jos epäilette koulurakennuksen terveellisyyttä, kääntykää rehtorin puoleen ja pyytäkää asian selvittämistä. Rehtorin tulee arvioida tilanne ja viedä tieto eteenpäin koulukiinteistöstä vastaavalle taholle sekä esimiehelleen ja ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Sisäilmaongelmaa epäiltäessä tarvitaan sekä rakennuksen että ihmisten tutkimista. Kuntoarvion ja mikrobinäytteiden rinnalle tarvitaan työntekijöiden ja lasten oirekyselyt.

Vanhempien ja rehtorin on syytä tehdä kaikki ilmoitukset kirjallisesti, jotta ne voidaan jälkikäteen todentaa tehdyiksi. Vanhemmilla ja vanhempainyhdistyksellä voi olla merkittävä vaikutus kuntapäättäjiin päätettäessä, mihin toimiin asiassa ryhdytään. Vanhemmat voivat tarvittaessa olla yhteydessä myös aluehallintovirastoon ja pyytää sieltä koulujen sisäilma- ja homeongelmiin erikoistuneelta asiantuntijalta sekä peruskouluasioiden oikeusturva-asioista vastaavalta asiantuntijalta apua.

Suomen Vanhempainliitto on tehnyt vanhempainyhdistyksille koululakko-ohjeet, joista saa apua vaikeiden koulurakennusten sisäilmaongelmien korjausten vauhdittamiseen.

Koululakko-ohjeet

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY