Näin opetuksesta päätetään

Eduskunta
Päättää koulutukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja koulutuspolitiikan yleisperiaatteista.

Valtioneuvosto
Päättää koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta, hyväksyy Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU).

Opetusministeriö
Valmistelee koulutusta koskevan lainsäädännön sekä sitä koskevat valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU).

Opetushallitus
Laatii opetussuunnitelman perusteet, vastaa opetuksen kehittämisestä, tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa, voi antaa lainsäädäntöön perustuvia ohjeita ja määräyksiä sekä arvioi osaltaan koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kunta
Päättää opetuksen ja koulutuksen kuntakohtaisista voimavaroista. Opetuksen järjestäjän ominaisuudessa päättää, millainen opetussuunnitelma kunnassa on, hyväksyy koulujen kieliohjelmat sekä laatii ja kehittää johtosäännön.

Koulu
Laatii opetussuunnitelman koulukohtaisen osion ja vuosittain työsuunnitelman sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa.

Aluehallintovirasto
Seuraa ja arvioi perusopetuksen alueellista saavutettavuutta, tuloksellisuutta ja oppilaiden oikeusturvan toteutumista sekä neuvoo ja ohjaa oikeusturvakysymyksissä.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY