Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään mm. perustuslaissa, perusopetuslaissa, oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä lasten oikeuksien sopimuksessa.

Keskeisimmät oppilaan oikeudet ja velvollisuudet on koottu Opetushallituksen verkkosivuille

Oppilaan oikeudet Suomessa -oppaassa on avattu oppilaiden oikeuksia lasten näkökulmasta. Opas on kirjoitettu ensi sijaisesti oppilaiden vanhemmille. 

 


Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet

Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet määritellään lainsäädännössä usein lasten oikeuksien kautta. Vanhemmat toimivat alaikäisen lapsensa edustajina ja edunvalvojina; heillä on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi omaa lastaan koskevissa asioissa. 

Lasten huollossa ja kasvatuksessa

Lasten huolto ja hyvinvoinnista huolehtiminen määritellään lainsäädännössä selkeästi vanhempien tehtäväksi. Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, huollosta ja tasapainoisesta kehityksestä (Lastensuojelulaki 417/2007, 2 §).

Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään (Lastensuojelulaki, 2 §)

Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.  (Lasten oikeuksien sopimus, 5. artikla)

Lasten koulunkäynnissä

Perusopetuslaissa (628/1998) on säädetty vanhemmile oikeuksia ja velvollisuuksia.

Vanhempien velvollisuus on huolehtia:

  • lapsen oppivelvollisuus tulee suoritetuksi (26 §)

Vanhemmat päättävät mm.:

  • oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista (30 §)

Vanhempia on kuultava mm.:

  • ennen kurinpitorangaistuksen antamista (36 a §)
  • ennen erityisopetukseen siirtämistä (17 §)

Vanhempien on saatava tietoa mm.

  • arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin (Perusopetusasetus, 13 §)

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY