Selaa arkistoa

Ranja Koski, 31.08.2016

Terveystieto: terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta


Terveystiedosta tuli itsenäinen oppiaine kouluihin vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Reilun kymmenen vuoden aikana terveystieto on lunastanut paikkansa kouluissa ja oppilaat kokevat sen mieluisana ja hyödyllisenä oppiaineena. Tämä ei yllätä, sillä terveystiedossa käsitellään oppilaille tärkeitä asioita, jotka tarjoavat rakennuspalikoita omaan elämään. Tällaisia aiheita ovat muun muassa minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehitys, mielen hyvinvointi sekä terveyttä tukevat elintavat. Terveystiedon opetuksessa keskeistä onkin ohjata oppilaita ymmärtämään terveys fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena, jokapäiväisen elämän voimavarana.

Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden terveysosaamisen kehittäminen. Terveysosaaminen koostuu viidestä osa-alueesta: tiedot, taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja vastuullisuus. Terveystiedon opetuksen myötä oppilaat saavat monipuolista tietoa terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Seuraava esimerkkilistaus antaa hyvän kuvan sisältöjen monipuolisuudesta: kasvun ja kehityksen tunnuspiirteet, sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot, liikenneturvallisuus, kiusaaminen ehkäisy, kestävä elämäntapa, riippuvuudet, kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja ympäristön terveysriskit. Tunneilla harjoitellaan käytännöntilanteiden avulla kaikille hyödyllisiä terveystaitoja, kuten ensiavun toimenpiteitä, tunteiden ilmaisua, rakentavaa toimimista ristiriitatilanteissa sekä avun hakemista. Taitojen harjoittelussa käytetään apuna draamaa ja tarinoita.

Terveyteen liittyvää tietoa on tänä päivänä saatavilla todella paljon, joten kriittinen ajattelu siitä, mihin tietoon voi luottaa on tärkeää. Oppilaita ohjataan sähköisiä ympäristöjä hyödyntäen hakemaan, vertailemaan, arvioimaan ja soveltamaan terveyteen liittyvää tietoa sekä myös luomaan uutta tietoa yksin ja yhdessä. Itsetuntemuksen kehittyessä oppilaat oppivat tunnistamaan ja arvioimaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan, terveyteen liittyviä tottumuksia ja valintojaan, oppimista tukevia asioita sekä kehon ja mielen viestejä. Terveysosaamiseen kuuluu myös vastuullisuus, jonka ytimessä on omien vastuiden ja oikeuksien ymmärtäminen. Oppilaita haastetaan pohtimaan, millaisia seurauksia omilla valinnoilla on oman itsensä lisäksi muihin ihmisiin ja ympäristöön.

Terveystiedon opetus on keskustelevaa ja oppilaita osallistavaa. Sisältöjä käsiteltäessä huomioidaan oppilaiden omat tiedot ja kokemukset sekä arjen terveysilmiöt ja ajankohtaisuus. Asioiden tarkastelu laajenee oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin laajentuessa. Oman hyvinvoinnin lisäksi asioita pohditaan perheen ja muiden yhteisöjen, yhteiskunnan ja globaalin hyvinvoinnin näkökulmista.

Terveystietoa opiskellaan vuosiluokilla 1-6 osana ympäristöoppia, joka on biologian, fysiikan, kemian, maantiedon ja terveystiedon tiedonaloista koostuva oppiaine. Vuosiluokilla 7-9 terveystietoa opiskellaan itsenäisenä oppiaineena kolme kurssia. Lukiossa opiskelijoilla on yksi yhteinen terveystiedon kurssi, jonka lisäksi tarjotaan kaksi valtakunnallista syventävää kurssia. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy kaikille yhteinen tutkinnon osa: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto.

Ranja Koski

Kirjoittaja on OPS 2016 -terveystiedon työryhmän jäsen, terveystiedon-, liikunnan- ja luokanopettaja, terveystiedon oppikirjailija

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY