Selaa arkistoa

Anneli Rantamäki / Aira Kuvaja, 18.05.2016

Kotitalousopetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn


Kotitalousopetuksen tavoitteena on käytännöllisten tehtävien avulla kehittää oppilaiden luovuutta ja vastuullisuutta koulutyössä sekä oppilaan arjessa. Oppitunneilla harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja, tietojen soveltamista, päätösten tekemistä ja neuvottelutaitoja - nämä kehittävät oppilaan ajattelua ja toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Opetus on tekemistä, kokemista ja elämyksiä. Oppimistehtävien tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden näkemystä arjen rytmeistä sekä harjaannuttaa oppilaita soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omassa perheessä. Työtapojen ja menetelmien valinnalla mahdollistetaan tietojen ja taitojen kietominen yhteen sekä niiden soveltaminen käytäntöön.

Oppilaat ovat aktiivisia, innokkaita käytännön toimijoita. He haluavat tehdä omin käsin ja nauttia itse tehdyistä tuotoksista. Ruokaosaaminen on tietoa ruoan reiteistä, laadusta, elintarvikkeista, ravitsemuksesta, ruoanvalmistusmenetelmistä ja kulttuurista. Ruoan lisäksi sisältöalueina ovat asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.

Kotitalousopetuksella on hyvät mahdollisuudet yhdistää eri kulttuuritaustaiset oppijat yhdessä tekemisen äärelle. Myös erityisoppilaille kotitalous tarjoaa onnistumisen elämyksiä.

Kotitalousopetuksen tavoitteena on kehittää nuoren taitoja yksilöllisten edellytysten mukaan sekä vahvistaa oppilaan valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan.

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen sekä kestävyys. Oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen ja paikallisten olosuhteiden sekä koulun painotusten mukaisesti. Kotitehtävät ovat keskeinen osa oppimisprosessia.

Oppimisympäristö ei ole sidottu kotitalousluokkaan vaan opetusta tapahtuu myös koulun muissa tiloissa ja koulun ulkopuolella. Erilaisten oppimisympäristöjen tavoitteena on tukea yksilön ja yhteisön kasvua, arjen hallinnan oppimista ja vuorovaikutusta. Myös uutta tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää monipuolisesti kotitalousopetuksessa.

Kotitaloudessa eheyttämisen tavoitteena on auttaa oppilasta jäsentämään omia kokemuksiaan arkielämästä ja koulumaailmasta mielekkäiksi kokonaisuuksiksi sekä yhdistelemään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja. Kotitalousopetukseen on luontevaa integroida monia koulussa opetettavia aineita. Kotitalouden opetuksessa oppiminen on kokonaisvaltaista ja kokemuksellista. Oppiainesisällöt koskettavat oppilaan omaa arkea ja käsiteltävät aihekokonaisuudet ovat tuttuja.

Oppilas on entistä aktiivisemmassa roolissa arvioitaessa tavoitteiden saavuttamista. Kokeet, projektityöt, tutkielmat, portfoliot ja oppimispäiväkirja voivat olla oppilaan arvioitavia kirjallisia tuotoksia. Suuri osa arvioinnista on oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta arjen oppimistilanteissa. Oppilas saa palautetta oppimisestaan opettajalta ja toisilta oppilailta sekä harjoittelee itse arvioimaan omaa oppimistaan.

Kotitaloutta opiskellaan kaikille yhteisenä opetuksena 7. luokalla ja valinnaisena 8. ja 9. luokilla. Lisäksi osassa kouluissa kotitaloutta voidaan valita valinnaisaineeksi jo 3. - 6. luokilla. Kotitaloutta on mahdollisuus opiskella myös joissakin lukioissa.

www.kotitalousopettajat.fi

 

Anneli Rantamäki / Aira Kuvaja

Kotitalousopettajien liitto ry
Anneli Rantamäki, puheenjohtaja
Aira Kuvaja, toiminnanjohtaja

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY